Tyxo.bg counter Финансова стабилност / Доказване на доходи

Застраховка „Разни финансови загуби" , се използва също

за доказване на доходи при подаване на документи за лиценз за превоз.

Гарантиране на изискванията за финансова стабилност, необходима за нормалното стартиране и функциониране на транспортни предприятия, с лиценз на Общността, съгласно 6 от  Наредба № 11/31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, и дейности, свързани с удостоверяване на обстоятелства, сертифициране, лицензиране и контрол, във връзка с прилагане на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива

Премията е, както следва:

За 1 бр. МПС - 71,40 лв. / г.

За всяко следващо МПС - 39,90 лв. / г.

Поръчайте вашата застраховка сега!