Tyxo.bg counter Указания при настъпване на щети

При настъпило ПТП на територията на Р.България позвънете на тел. 112

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате валидна застрахователна полица;
Да е платена застрахователната премия;
Засрахователното събитие да е настъпило в периода на валидност на полицата;
Увреденото имущество да е описано в полицата;
Да уведомите Застрахователя в срока посочен в Общите условия.

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ:

В случай на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя в рамките на 3 дни.

В случай на кражба чрез взлом или грабеж и злоумишлени действия на трети лица срока за уведомяване на Застрахователя е не по-късно от 24 часа от узнаването.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТА:

Попълнено заявление/ уведомление за щета /по образец на Застрахователя/;

Можете да намерите на следния линк:

  Уведомления за щети


Документ за собственост;

Застрахователна полица - оригинал;

Документ от компетентните органи

 

СЪБИТИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА СТАНОВИЩЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ:

Пожар– служебна бележка от РСПБЗН;

Природни бедствия – писмо от районната ХМС;

Земетресение – писмо от сеизмологичния институт към БАН;

При кражба, грабеж, вандализъм – служебна бележка от РПУ

*Тази информация е обобщена и не изчерпва всички условия по полиците!

За допълнителна информация може да се свържете с нас!