Tyxo.bg counter Автокаско - Сравнете офертите на различни компании

 

Застраховка Автокаско

Предмет на застраховкатаАвтокаско са сухопътните моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета. По застраховката се покрива пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове, посочени в полицата и избрани от Застрахования.

1. Покрити рискове
В зависимост от желанията на клиента Застраховката "Каско" на МПС може да покрива всички или част от посочените по-долу рискове, довели до пълна загуба или частична щета на застрахованото моторно превозно средство:

 • Пожар
 • Природни бедствия;
 • Пътнотранспортно произшествие
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба / грабеж ;

Някои застрахователни компании предлагат и допълнителни покрития като умишлен палеж и взривяване; покритие за гумите на автомобилите, разнообразни варианти за ползване на пътна помощ и други.

2. Териториална валидност
Застраховка "Каско" на МПС осигурява застрахователното покритие:

 • за територията на Република България;
 • за чужбина – със или без доплащане на допълнителна премия в зависимост от застрахователната компания.

3. Как се формира премията по каско?
Премията по Вашата застраховка "Каско" на МПС зависи от:

 • застрахователната сума, на която се застрахова МПС
 • вид МПС
 • териториална валидност на застраховка
 • начин на плащане – еднократно или разрочено
 • наличие на щети и изплащани обезщетения

4. Необходими документи за сключване на застраховката

 • попълнено предложение с данни за собственика и автомобила
 • свидетелство за регистрация на автомобила (голям талон)
 • фактура за закупуване на автомобила (при застраховане на нов автомобил)

 

При застрахователно събитие:

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:
-да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);
-да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
-да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата.

 

 Преференции:

Някои застрахователни компании предлагат като допълнение следните безплатни покрития по застраховка Автокаско:
•    Покритие за механична повреда по двигателя, скоростната кутия и задвижващия мост след изтичане на гаранцията до 7-та година от началото на гаранционния период. По този начин реално се удължава гаранцията на автомобила.
•    Безплатна, денонощна пътна помощ и сервиз, не само при пътно-транспортно произшествие, но и при повреда.
•    Валидност на покритието за чужбина  без допълнително заплащане.
•    Възможност за разширяване на териториалното покритие за чужбина и по отношение на рисковете пожар и кражба, без допълнително заплащане.
•    Безплатен автоасистанс за чужбина;
•    Посещение на мобилна група при ПТП или щети на паркинг (оглед на място);
•    Заместващ автомобил;

 

 ПРЕМАХВАНЕ НА СТИКЕРИ ПО ЗАСТРАХОВКА КАСКО

Съгласно приетите промени за изменение и допълнение на Кодекса за застраховане, обнародвани в Държавен вестник № 51/05.07.2011 г., считано от 05.10.2012 г. е забранено поставянето на стикери, знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, указващи наличието на сключена застраховка Каско. Тези знаци се отнасят към т.нар пасивно маркиране на моторното превозно средство.

Всички стикери, указващи, че МПС е маркирано, както и периода на застраховката Каско трябва да бъдат отстранени. След тази дата лице, което управлява МПС с поставени стикери се наказва с глоба в размер 50 лв.

В обхвата на тази забрана НЕ попадат винетните стикери, стикерите за годишен технически преглед и стикерите за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, рекламните надписи и/или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт.