Tyxo.bg counter Застраховка на производствени фирми

Една производствена структура е много по-обхватна от една чисто търговска такава. Изключително важно е да изберете застрахователен консултант, който разбира спецификата на Вашия бизнес.
 

Застраховка на предприятия (Индустриален пожар)


Тази застраховка гарантира защита на производствени активи като сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:      пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;   
 •       тежест от естествено натрупване на сняг или лед;   
 •       счупване на трайно монтирани стъкла;   
 •       удар от пътно превозно средство или животно;   
 •       разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;   

В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:   
 •       Прекъсване на бизнеса;   
 •       Отговорности;   

 

Електронно оборудване


Предмет на застраховката са всички уреди, съдържащи електронни елементи като компютри, сървъри, медицински уреди, касови апарати, телевизори, радио апарати и много други, които се използват за търговски и индустриални цели.

Покритията са срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития като:
    
 •       пожар, всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития;   
 •       технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение.

В обхвата на покритието на застраховката се включват:
    
 •       стационарно оборудване, намиращо се на мястото, за което е валидна застраховката;   
 •       мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници като Р. България, Европа, друг континент или целия свят.

Електронно оборудване


Предмет на застраховката са всички уреди, съдържащи електронни елементи като компютри, сървъри, медицински уреди, касови апарати, телевизори, радио апарати и много други, които се използват за търговски и индустриални цели.

Покритията са срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития като:
    
 •       пожар, всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития;   
 •       технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение.

В обхвата на покритието на застраховката се включват:
    
 •       стационарно оборудване, намиращо се на мястото, за което е валидна застраховката;   
 •       мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници като Р. България, Европа, друг континент или целия свят.

Застраховани лица могат да са всички юридически лица, осъществяващи производствена или търговска дейност на територията на Р. България, както и физически лица, сключили застраховка домашно имущество и желаещи покритие за електронното си оборудване.

Застрахователните суми на активите могат да бъдат определени на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност). Застрахователната премия се определя от тарифите на застрахователните компании, от вида на застрахованото имущество, от договорения обхват на покритието и от конкретните рискови фактори.